کارآفرینی کانادا

ویزای کار- کارآفرینی کانادا

طبق تعریف عمومی کارآفرین فردی است که با صرف زمان و انرژی لازم، منابع، نیروی کار، مواد اولیه و سایر دارایی‌ها را به گونه‌ای هماهنگ سازد که ارزش آن ها یا محصولات حاصل از آنها نسبت به حالت اولیه اش افزایش یابد ایجاد ارزش افزوده کند. اقتصاد کانادا وجود چنین افرادی را در سیستم همسو با برنامه‌های پیشبردی خود می‌داند و بنابراین اداره مهاجرت کانادا نیز از ورود چنین افرادی به کشور استقبال می کند شرایط کارآفرینی در هر استان متفاوت است در مهاجرت به کانادا به روش کار آفرینی متقاضی پس از ورود به کانادا ملزم به راه اندازی کسب و کار است.

VAN-GATE

220 Brew Street, Suit 301

Port Moody

BC, V3H0H6

+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration