محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری کانادا

مهاجرت نیروی متخصص (Express Entry)

محاسبه امتیاز در سیستم اکسپرس اینتری کانادا -EXPRESS ENTRY

توجه داشته باشید که اگر همسر یا همراه قانونی شما همراه با شما به کانادا نمی آید، یا شهروندی  یا اقامت دائم کانادا را داراست ، شما به عنوان متقاضی تنها در امتیازدهی درنظر گرفته میشود . و فرم ارزیابی بدون همسر یا همراه  را انتخاب کنید

 
لطفا فرم متناسب با وضعیت خود را جهت ارزیابی امتیاز خود در سیستم اکسپرس اینتری کانادا انتخاب کنید

Express Entry

به همراه همسر یا همراه قانونی

Express Entry

مجرد یا بدون همسر یا همراه قانونی

VAN-GATE

220 Brew Street, Suit 301

Port Moody

BC, V3H0H6

+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration